Skip to main content

2 Courses

นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย

นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย สอนโดย อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

รหัสวิชา 2553101 ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย
สอนโดย อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

Teacher: ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย สอนโดย ผศ. ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

รหัสวิชา 2553101ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย
สอนโดย ผศ. ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน