Skip to main content

2 Courses

Teacher: ปรัชญา ปานเกตุ

สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทย สอนโดย ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ และคณะ

รหัสวิชา 1544505 ชื่อวิชา สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทย 
สอนโดย ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ และคณะ

สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทย

สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทย สอนโดย อ.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว และคณะ

รหัสวิชา 1544505 ชื่อวิชา สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทย
สอนโดย อ.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว และคณะ