Skip to main content

2 Courses

Teacher: สมบัติ ไวยรัช

หลักการสอนดนตรีศึกษา สอนโดย อ.สมบัติ ไวยรัช

รหัสวิชา 2032601 ชื่อวิชา หลักการสอนดนตรีศึกษา 
สอนโดย อ.สมบัติ ไวยรัช

Teacher: กมลาลักษณ์ นวมสำลี

หลักการสอนดนตรีศึกษา สอนโดย อ.กมลาลักษณ์ นวมสำลี

รหัสวิชา 2032601 ชื่อวิชา หลักการสอนดนตรีศึกษา
สอนโดย อ.กมลาลักษณ์ นวมสำลี