Skip to main content

1 Courses

Teacher: อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

ระบบควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์อัจฉริยะทางการเกษตร สอนโดย ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

รหัสวิชา 5003501 ชื่อวิชา ระบบควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์อัจฉริยะทางการเกษตร
สอนโดย ผศ.อรอนงค์  ศรีพวาทกุล