Skip to main content

1 Courses

Teacher: พรเพ็ญ จุไรยานนท์Teacher: กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง

การแปลภาษาจีน สอนโดย สอนโดย อ. ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง และคณะ

รหัสวิชา 1573601 ชื่อวิชา การแปลภาษาจีน
สอนโดย อ. ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง
               อ.ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์
               อาจารย์  陈卫