Skip to main content

2 Courses

Teacher: ฐณัฐา ลาภเลิศ

วรรณคดีจีนเบื้องต้น สอนโดย อ.ฐณัฐา ลาภเลิศ

รหัสวิชา 1572502 ชื่อวิชา วรรณคดีจีนเบื้องต้น
สอนโดย อ.ฐณัฐา ลาภเลิศ

Teacher: กมลทิพย์ รักเกียรติยศ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน สอนโดย อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ

รหัสวิชา 1572502 ชื่อวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
สอนโดย อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ