ไปยังเนื้อหาหลัก

2 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: ฐณัฐา ลาภเลิศ

วรรณคดีจีนเบื้องต้น สอนโดย อ.ฐณัฐา ลาภเลิศ

รหัสวิชา 1572502 ชื่อวิชา วรรณคดีจีนเบื้องต้น
สอนโดย อ.ฐณัฐา ลาภเลิศ

อาจารย์: กมลทิพย์ รักเกียรติยศ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน สอนโดย อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ

รหัสวิชา 1572502 ชื่อวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
สอนโดย อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ