Skip to main content

2 Courses

การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว

การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว สอนโดย อ.พิชรุจน์ เปี้ยวน้อย

รหัสวิชา 9472202 ชื่อวิชา การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
สอนโดย อ.พิชรุจน์ เปี้ยวน้อย

Teacher: ณัฐกานต์ ผาจันทร์

การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว สอนโดย อ.ณัฐกานต์ ผาจันทร์

รหัสวิชา 9742202 ชื่อวิชา การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
สอนโดย อ.ณัฐกานต์ ผาจันทร์