Skip to main content

0 Courses

Modified 25 June 2020

การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส

รหัสวิชา5073304 ชื่อวิชาการประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส

Modified 25 June 2020

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

รหัสวิชา 5042502 ชื่อวิชา การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

Modified 25 June 2020

การแปรรูปอาหาร 1

รหัสวิชา 5072302 ชื่อวิชา การแปรรูปอาหาร 1

1 Courses
View all courses

Modified 25 June 2020

การผลิตโคนม

รหัสวิชา 5043301 ชื่อวิชา การผลิตโคนม

Modified 26 June 2020

การผลิตผัก

รหัสวิชา5032201   ชื่อวิชา  การผลิตผัก

Modified 22 May 2021

การผลิตแพะและแกะ

รหัสวิชา 5042202 ชื่ิอวิชา การผลิตแพะและแกะ

1 Courses
View all courses

Modified 26 June 2020

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

รหัสวิชา5033301   ชื่อวิชา  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

Modified 26 June 2020

การผลิตสัตว์สวยงาม

รหัสวิชา5043602   ชื่อวิชา  การผลิตสัตว์สวยงาม

Modified 26 June 2020

งานช่างเกษตรและเครื่องยนต์ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

รหัสวิชา5063703   ชื่อวิชา  งานช่างเกษตรและเครื่องยนต์ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

1 Courses
View all courses

Modified 26 June 2020

การผลิตสุกร

รหัสวิชา5042201   ชื่อวิชา  การผลิตสุกร

1 Courses
View all courses

Modified 26 June 2020

การผลิตเห็ด

รหัสวิชา 5032202  ชื่อวิชา  การผลิตเห็ด

Modified 26 June 2020

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา5073802   ชื่อวิชา  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Modified 26 June 2020

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รหัสวิชา5074305   ชื่อวิชา  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Modified 26 June 2020

การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ

รหัสวิชา5063103   ชื่อวิชา  การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ

Modified 26 June 2020

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร

รหัสวิชา5034503   ชื่อวิชา  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร

Modified 22 May 2021

การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้ประดับ

รหัสวิชา 5064107 ชื่อวิชา การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้ประดับ

Modified 30 June 2020

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

รหัสวิชา5063106   ชื่อวิชา  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

Modified 26 June 2020

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สัตว์

รหัสวิชา5043407   ชื่อวิชา  การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สัตว์

1 Courses
View all courses

Modified 26 June 2020

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

รหัสวิชา5003901   ชื่อวิชา  การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

Modified 26 June 2020

การส่งเสริมทางการประมง

รหัสวิชา5064704   ชื่อวิชา  การส่งเสริมทางการประมง