Skip to main content

0 Courses

Modified 25 June 2020

กฎหมายแรงงานและการจัดการพนักงานสัมพันธ์

รหัสวิชา3513101 ชื่อวิชา กฎหมายแรงงานและการจัดการพนักงานสัมพันธ์

Modified 25 June 2020

กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา3604701 ชื่อวิชา กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Modified 25 June 2020

กลยุทธ์การตลาด

รหัสวิชา3543102 ชื่อวิชา กลยุทธ์การตลาด

Modified 25 June 2020

การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

รหัสวิชา3042201 ชื่อวิชา การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

Modified 25 June 2020

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

รหัสวิชา 3032201 ชื่อวิชา การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์v

Modified 25 June 2020

การเขียนสร้างสรรค์

รหัสวิชา3012202 ชื่อวิชา การเขียนสร้างสรรค์

Modified 25 June 2020

การเงินธุรกิจ

รหัสวิชา3532202  ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ

Modified 25 June 2020

การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้

รหัสวิชา3563104 ชื่อวิชาการจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้

Modified 25 June 2020

การจัดการค่าตอบแทน

รหัสวิชา3512104 ชื่อวิชาการจัดการค่าตอบแทน

Modified 25 June 2020

การจัดการโครงการ

รหัสวิชา3562201 ชื่อวิชาการ จัดการโครงการ

Modified 25 June 2020

การจัดการงานสื่อสารการแสดง

รหัสวิชา3054501 ชื่อวิชาการ จัดการงานสื่อสารการแสดง

Modified 20 March 2023

การจัดการเชิงกลยุทธ์

รหัสวิชา3564201 ชื่อวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์

Modified 25 June 2020

การจัดการผลการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา3513102 ชื่อวิชาการจัดการผลการปฏิบัติงาน

Modified 25 June 2020

การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและราคา

รหัสวิชา3542101 ชื่อวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและราคา