ไปยังเนื้อหาหลัก

0 รายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

กฎหมายแรงงานและการจัดการพนักงานสัมพันธ์

รหัสวิชา3513101 ชื่อวิชา กฎหมายแรงงานและการจัดการพนักงานสัมพันธ์

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา3604701 ชื่อวิชา กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

กลยุทธ์การตลาด

รหัสวิชา3543102 ชื่อวิชา กลยุทธ์การตลาด

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

รหัสวิชา3042201 ชื่อวิชา การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

แก้ไขแล้ว 5 October 2023

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

รหัสวิชา 3032201 ชื่อวิชา การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์v

แก้ไขแล้ว 5 October 2023

การเขียนสร้างสรรค์

รหัสวิชา 3012202 ชื่อวิชา การเขียนสร้างสรรค์

แก้ไขแล้ว 5 October 2023

การเงินธุรกิจ

รหัสวิชา 3532202  ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้

รหัสวิชา3563104 ชื่อวิชาการจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การจัดการค่าตอบแทน

รหัสวิชา3512104 ชื่อวิชาการจัดการค่าตอบแทน

แก้ไขแล้ว 17 March 2023

การจัดการคุณภาพ

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การจัดการโครงการ

รหัสวิชา3562201 ชื่อวิชาการ จัดการโครงการ

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การจัดการงานสื่อสารการแสดง

รหัสวิชา3054501 ชื่อวิชาการ จัดการงานสื่อสารการแสดง

แก้ไขแล้ว 20 March 2023

การจัดการเชิงกลยุทธ์

รหัสวิชา3564201 ชื่อวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์

แก้ไขแล้ว 21 March 2023

การจัดการตลาดดิจิทัล

แก้ไขแล้ว 5 October 2023

การจัดการผลการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา 3513102 ชื่อวิชาการจัดการผลการปฏิบัติงาน

แก้ไขแล้ว 5 October 2023

การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและราคา

รหัสวิชา 3542101 ชื่อวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและราคา