Skip to main content

0 Courses

Modified 22 July 2022

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

รหัสวิชา1643104   ชื่อวิชา  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

Modified 26 June 2020

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

รหัสวิชา1643104   ชื่อวิชา  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

Modified 26 June 2020

ประวัติศาสตร์ไทย

รหัสวิชา1641101   ชื่อวิชา  ประวัติศาสตร์ไทย

1 Courses
View all courses

Modified 26 June 2020

ประวัติศาสตร์ศิลปะ

รหัสวิชา 2071101  ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

Modified 26 June 2020

ปรัชญาเบื้องต้น

รหัสวิชา 1511401  ชื่อวิชา  ปรัชญาเบื้องต้น

Modified 26 June 2020

ปัญหาสังคม

รหัสวิชา 2593103  ชื่อวิชา  ปัญหาสังคม

Modified 26 June 2020

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

รหัสวิชา 2563501  ชื่อวิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

Modified 26 June 2020

พลเมืองที่เข้มแข็ง

รหัสวิชา 2310410  ชื่อวิชา  พลเมืองที่เข้มแข็ง

Modified 26 June 2020

พัฒนาการของภาษาไทย

รหัสวิชา1542103   ชื่อวิชา  พัฒนาการของภาษาไทย

Modified 26 June 2020

พัฒนาการของวรรณคดีไทย

รหัสวิชา 1542202  ชื่อวิชา  พัฒนาการของวรรณคดีไทย

Modified 26 June 2020

พิธีไหว้ครูทางนาฏศิลป์

รหัสวิชา 2021101 ชื่อวิชา พิธีไหว้ครูทางนาฏศิลป์ 

Modified 26 June 2020

พื้นฐานการออกแบบแฟชั่น

รหัสวิชา 2012305  ชื่อวิชา  พื้นฐานการออกแบบแฟชั่น

Modified 26 June 2020

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมการเมือง

รหัสวิชา 2552102  ชื่อวิชา  พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมการเมือง

Modified 26 June 2020

เพิ่มพูนทักษะทางดนตรี

รหัสวิชา 2031311  ชื่อวิชา  เพิ่มพูนทักษะทางดนตรี

Modified 26 June 2020

ภาพพิมพ์พื้นฐาน

รหัสวิชา 2012201  ชื่อวิชา  ภาพพิมพ์พื้นฐาน

Modified 26 June 2020

ภาวะผู้นำและจริยธรรมในการบริหาร

รหัสวิชา  2553307 ชื่อวิชา  ภาวะผู้นำและจริยธรรมในการบริหาร

Modified 17 July 2022

ภาษาเกาหลี 1