Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

รหัสวิชา 3602311  ชื่อวิชา  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

Modified 26 June 2020

จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา3563401   ชื่อวิชา  จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

Modified 26 June 2020

จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา 3512101  ชื่อวิชา  จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Modified 10 June 2022

จิตวิทยาการศึกษา

รหัสวิชา 3310810 ชื่อวิชา จิตวิทยาการศึกษา

Modified 26 June 2020

จิตวิทยาการสื่อสาร

รหัสวิชา3310810   ชื่อวิชา  จิตวิทยาการสื่อสาร

Modified 26 June 2020

ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 3601211  ชื่อวิชา  ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

ทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

รหัสวิชา 3560102  ชื่อวิชา  ทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

Modified 26 June 2020

ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ

รหัสวิชา3003110   ชื่อวิชา  ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ

Modified 26 June 2020

เทคนิคการนำเสนอทางการตลาด

รหัสวิชา 3542402  ชื่อวิชา  เทคนิคการนำเสนอทางการตลาด

Modified 26 June 2020

เทคนิคการสร้างสรรค์งานในสื่อดิจิทัล

รหัสวิชา3043601   ชื่อวิชา  เทคนิคการสร้างสรรค์งานในสื่อดิจิทัล

Modified 26 June 2020

นวัตกรรมทางการจัดการ

รหัสวิชา 3563102  ชื่อวิชา  นวัตกรรมทางการจัดการ

Modified 26 June 2020

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

รหัสวิชา3330020   ชื่อวิชา  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

Modified 26 June 2020

พฤติกรรมองค์การ

รหัสวิชา3562101   ชื่อวิชา  พฤติกรรมองค์การ

Modified 26 June 2020

ภาวะผู้นำร่วมสมัย

รหัสวิชา3563101   ชื่อวิชา  ภาวะผู้นำร่วมสมัย

Modified 26 June 2020

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

รหัสวิชา3330030  ชื่อวิชา  ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

Modified 26 June 2020

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

รหัสวิชา3502102   ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

Modified 26 June 2020

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

รหัสวิชา3502103   ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

Modified 26 June 2020

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา 3502105  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม

Modified 26 June 2020

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

รหัสวิชา3523401   ชื่อวิชา  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี