Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

รหัสวิชา 3042202  ชื่อวิชา  การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

Modified 26 June 2020

การสื่อสารการตลาดบูรณาการ

รหัสวิชา3013703   ชื่อวิชา  การสื่อสารการตลาดบูรณาการ

1 Courses
View all courses

Modified 26 June 2020

การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 3603211  ชื่อวิชา  การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

รหัสวิชา 3013702  ชื่อวิชา  การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

Modified 26 June 2020

การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล

รหัสวิชา 3602211  ชื่อวิชา  การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล

1 Courses
View all courses

Modified 6 December 2022

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา 3604213 ชื่อวิชา ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

Modified 26 June 2020

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา3601111   ชื่อวิชา  คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

Modified 26 June 2020

โครงการพิเศษทางการจัดการ

รหัสวิชา3564903   ชื่อวิชา  โครงการพิเศษทางการจัดการ

Modified 26 June 2020

โครงการพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา3514911   ชื่อวิชา  โครงการพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Modified 26 June 2020

โครงการพิเศษทางการตลาด

รหัสวิชา3544903   ชื่อวิชา  โครงการพิเศษทางการตลาด

Modified 26 June 2020

โครงการพิเศษทางการบัญชี

รหัสวิชา 3523702  ชื่อวิชา  โครงการพิเศษทางการบัญชี

Modified 26 June 2020

โครงการพิเศษทางนิเทศศาสตร์

รหัสวิชา3014901   ชื่อวิชา  โครงการพิเศษทางนิเทศศาสตร์

Modified 26 June 2020

โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 1

รหัสวิชา3604111   ชื่อวิชา  โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 1

Modified 26 June 2020

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

รหัสวิชา 3602311  ชื่อวิชา  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

Modified 26 June 2020

จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา3563401   ชื่อวิชา  จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

Modified 26 June 2020

จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา 3512101  ชื่อวิชา  จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Modified 10 June 2022

จิตวิทยาการศึกษา

รหัสวิชา 3310810 ชื่อวิชา จิตวิทยาการศึกษา

Modified 26 June 2020

จิตวิทยาการสื่อสาร

รหัสวิชา3310810   ชื่อวิชา  จิตวิทยาการสื่อสาร

Modified 26 June 2020

ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 3601211  ชื่อวิชา  ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

ทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

รหัสวิชา 3560102  ชื่อวิชา  ทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม