Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

การวิจัยเบื้องต้นทางการสอนภาษา

รหัสวิชา1554902   ชื่อวิชา  การวิจัยเบื้องต้นทางการสอนภาษา

Modified 26 June 2020

การวิจัยและการสัมมนาด้านการโรงแรม

รหัสวิชา1744312   ชื่อวิชา  การวิจัยและการสัมมนาด้านการโรงแรม

Modified 26 June 2020

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น

รหัสวิชา 1563601  ชื่อวิชา  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น

Modified 26 June 2020

การสอนทักษะคีย์บอร์ด

รหัสวิชา 2031606  ชื่อวิชา  การสอนทักษะคีย์บอร์ด

Modified 26 June 2020

การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่

รหัสวิชา2031605   ชื่อวิชา  การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่

Modified 26 June 2020

การสอนหลักภาษาไทย

รหัสวิชา1543401   ชื่อวิชา  การสอนหลักภาษาไทย

Modified 26 June 2020

การสัมมนาทางศิลปศึกษา

รหัสวิชา2074901   ชื่อวิชา  การสัมมนาทางศิลปศึกษา

Modified 26 June 2020

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

รหัสวิชา9741107   ชื่อวิชา  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

Modified 26 June 2020

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรม

รหัสวิชา 9742105  ชื่อวิชา  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรม

Modified 26 June 2020

การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรม

รหัสวิชา9742703   ชื่อวิชา  การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรม

Modified 26 June 2020

การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า

รหัสวิชา 2021202  ชื่อวิชา  การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า

Modified 20 July 2022

การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา 1551301   ชื่อวิชา  การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ

Modified 26 June 2020

การอ่านเพื่อการพัฒนาการสอนภาษา

รหัสวิชา 1554707  ชื่อวิชา  การอ่านเพื่อการพัฒนาการสอนภาษา

Modified 26 June 2020

การอ่านภาษาจีน 1

รหัสวิชา1572301   ชื่อวิชา  การอ่านภาษาจีน 1

Modified 26 June 2020

การอ่านและการบันทึกโน้ตดนตรี

รหัสวิชา2031103   ชื่อวิชา  การอ่านและการบันทึกโน้ตดนตรี

Modified 7 March 2023

กิจกรรมค่ายศิลปศึกษา

รหัสวิชา 2073404 ชื่อรายวิชา กิจกรรมค่ายศิลปศึกษา