Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์

รหัสวิชา2553311   ชื่อวิชา  การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์

Modified 26 June 2020

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

รหัสวิชา 2554301  ชื่อวิชา  การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

Modified 26 June 2020

การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ :

รหัสวิชา1632402   ชื่อวิชา  การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ :

Modified 8 March 2023

การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการพัฒนาโครงการ

รหัสวิชา 2532301 ชื่อรายวิชา การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการพัฒนาโครงการ

Modified 26 June 2020

การวิเคราะห์เพลงไทย

รหัสวิชา2032102   ชื่อวิชา การวิเคราะห์เพลงไทย

Modified 26 June 2020

การวิจักษณ์อรรถรสทางวรรณคดี

รหัสวิชา1544217   ชื่อวิชา  การวิจักษณ์อรรถรสทางวรรณคดี

Modified 11 April 2023

การวิจัยเชิงคุณภาพ

รหัสวิชา 2534904  ชื่อวิชา  การวิจัยเชิงคุณภาพ

Modified 26 June 2020

การวิจัยด้านจีนศึกษา

รหัสวิชา1574902   ชื่อวิชา  การวิจัยด้านจีนศึกษา

Modified 26 June 2020

การวิจัยทางศิลปศึกษา

รหัสวิชา2074902   ชื่อวิชา  การวิจัยทางศิลปศึกษา

Modified 26 June 2020

การวิจัยเบื้องต้นทางการสอนภาษา

รหัสวิชา1554902   ชื่อวิชา  การวิจัยเบื้องต้นทางการสอนภาษา

Modified 26 June 2020

การวิจัยและการสัมมนาด้านการโรงแรม

รหัสวิชา1744312   ชื่อวิชา  การวิจัยและการสัมมนาด้านการโรงแรม

Modified 26 June 2020

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น

รหัสวิชา 1563601  ชื่อวิชา  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น

Modified 26 June 2020

การสอนทักษะคีย์บอร์ด

รหัสวิชา 2031606  ชื่อวิชา  การสอนทักษะคีย์บอร์ด

Modified 26 June 2020

การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่

รหัสวิชา2031605   ชื่อวิชา  การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่

Modified 26 June 2020

การสอนหลักภาษาไทย

รหัสวิชา1543401   ชื่อวิชา  การสอนหลักภาษาไทย

Modified 26 June 2020

การสัมมนาทางศิลปศึกษา

รหัสวิชา2074901   ชื่อวิชา  การสัมมนาทางศิลปศึกษา