Skip to main content

0 Courses

Modified 8 March 2023

การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการพัฒนาโครงการ

รหัสวิชา 2532301 ชื่อรายวิชา การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการพัฒนาโครงการ

Modified 11 October 2023

การวิเคราะห์เพลงไทย

รหัสวิชา 2032102 ชื่อวิชา การวิเคราะห์เพลงไทย

Modified 11 October 2023

การวิจักษณ์อรรถรสทางวรรณคดี

รหัสวิชา 1544217 ชื่อวิชา  การวิจักษณ์อรรถรสทางวรรณคดี

Modified 11 April 2023

การวิจัยเชิงคุณภาพ

รหัสวิชา 2534904  ชื่อวิชา  การวิจัยเชิงคุณภาพ

Modified 11 October 2023

การวิจัยด้านจีนศึกษา

รหัสวิชา 1574902 ชื่อวิชา การวิจัยด้านจีนศึกษา

Modified 11 October 2023

การวิจัยทางศิลปศึกษา

รหัสวิชา 2074902 ชื่อวิชา  การวิจัยทางศิลปศึกษา

Modified 11 October 2023

การวิจัยเบื้องต้นทางการสอนภาษา

รหัสวิชา 1554902 ชื่อวิชา การวิจัยเบื้องต้นทางการสอนภาษา

Modified 11 October 2023

การวิจัยและการสัมมนาด้านการโรงแรม

รหัสวิชา 1744312 ชื่อวิชา  การวิจัยและการสัมมนาด้านการโรงแรม

Modified 11 October 2023

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น

รหัสวิชา 1563601  ชื่อวิชา  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น

Modified 11 October 2023

การสอนทักษะคีย์บอร์ด

รหัสวิชา 2031606  ชื่อวิชา  การสอนทักษะคีย์บอร์ด

Modified 11 October 2023

การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่

รหัสวิชา 2031605 ชื่อวิชา  การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่

Modified 26 June 2020

การสอนหลักภาษาไทย

รหัสวิชา1543401   ชื่อวิชา  การสอนหลักภาษาไทย

Modified 12 October 2023

การสัมมนาทางศิลปศึกษา

รหัสวิชา 2074901   ชื่อวิชา  การสัมมนาทางศิลปศึกษา

Modified 12 October 2023

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

รหัสวิชา 9741107 ชื่อวิชา  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

Modified 12 October 2023

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรม

รหัสวิชา 9742105  ชื่อวิชา  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรม