Skip to main content

0 Courses

Modified 12 October 2023

การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรม

รหัสวิชา 9742703 ชื่อวิชา การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรม

Modified 12 October 2023

การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า

รหัสวิชา 2021202  ชื่อวิชา  การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า

Modified 20 July 2022

การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา 1551301   ชื่อวิชา  การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ

Modified 12 October 2023

การอ่านเพื่อการพัฒนาการสอนภาษา

รหัสวิชา 1554707 ชื่อวิชา การอ่านเพื่อการพัฒนาการสอนภาษา

Modified 12 October 2023

การอ่านภาษาจีน 1

รหัสวิชา 1572301 ชื่อวิชา การอ่านภาษาจีน 1

Modified 12 October 2023

การอ่านและการบันทึกโน้ตดนตรี

รหัสวิชา 2031103   ชื่อวิชา  การอ่านและการบันทึกโน้ตดนตรี

Modified 7 March 2023

กิจกรรมค่ายศิลปศึกษา

รหัสวิชา 2073404 ชื่อรายวิชา กิจกรรมค่ายศิลปศึกษา

Modified 12 October 2023

กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว

รหัสวิชา 1742402  ชื่อวิชา  กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว

Modified 5 April 2023

โขน

Modified 12 October 2023

ความถนัดทางศิลปะและการออกแบบ 2

รหัสวิชา 2012307   ชื่อวิชา  ความถนัดทางศิลปะและการออกแบบ 2

Modified 12 October 2023

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

รหัสวิชา 2340310 ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

Modified 12 October 2023

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์

รหัสวิชา 2564707  ชื่อวิชา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์

Modified 12 October 2023

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รหัสวิชา 9741101  ชื่อวิชา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Modified 12 October 2023

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

รหัสวิชา 2551102 ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์