Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

รหัสวิชา9741107   ชื่อวิชา  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

Modified 26 June 2020

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรม

รหัสวิชา 9742105  ชื่อวิชา  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรม

Modified 26 June 2020

การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรม

รหัสวิชา9742703   ชื่อวิชา  การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรม

Modified 26 June 2020

การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า

รหัสวิชา 2021202  ชื่อวิชา  การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า

Modified 20 July 2022

การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา 1551301   ชื่อวิชา  การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ

Modified 26 June 2020

การอ่านเพื่อการพัฒนาการสอนภาษา

รหัสวิชา 1554707  ชื่อวิชา  การอ่านเพื่อการพัฒนาการสอนภาษา

Modified 26 June 2020

การอ่านภาษาจีน 1

รหัสวิชา1572301   ชื่อวิชา  การอ่านภาษาจีน 1

Modified 26 June 2020

การอ่านและการบันทึกโน้ตดนตรี

รหัสวิชา2031103   ชื่อวิชา  การอ่านและการบันทึกโน้ตดนตรี

Modified 7 March 2023

กิจกรรมค่ายศิลปศึกษา

รหัสวิชา 2073404 ชื่อรายวิชา กิจกรรมค่ายศิลปศึกษา

Modified 26 June 2020

กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว

รหัสวิชา 1742402  ชื่อวิชา  กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว

Modified 5 April 2023

โขน

Modified 26 June 2020

ความถนัดทางศิลปะและการออกแบบ 2

รหัสวิชา2012307   ชื่อวิชา  ความถนัดทางศิลปะและการออกแบบ 2

Modified 26 June 2020

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

รหัสวิชา2340310   ชื่อวิชา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

Modified 26 June 2020

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์

รหัสวิชา 2564707  ชื่อวิชา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์