Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

ทักษะการคิดเชิงระบบ

รหัสวิชา 1510102  ชื่อวิชา  ทักษะการคิดเชิงระบบ

Modified 26 June 2020

ทักษะการรวมวงดนตรี

รหัสวิชา2032401   ชื่อวิชา  ทักษะการรวมวงดนตรี

Modified 26 June 2020

ทักษะการรู้สารสนเทศ

รหัสวิชา 1520101  ชื่อวิชา  ทักษะการรู้สารสนเทศ

Modified 26 June 2020

ทักษะกีตาร์ 1

รหัสวิชา2031313   ชื่อวิชา  ทักษะกีตาร์ 1

Modified 26 June 2020

ทักษะกีตาร์ 3

รหัสวิชา2032313   ชื่อวิชา  ทักษะกีตาร์ 3

Modified 26 June 2020

ทักษะขิมไทย 1

รหัสวิชา 2031311  ชื่อวิชา  ทักษะขิมไทย 1

Modified 26 June 2020

ทักษะเครื่องดีดไทย 1

รหัสวิชา2031301   ชื่อวิชา  ทักษะเครื่องดีดไทย 1

Modified 2 July 2020

ทักษะเครื่องตีไทย 1

รหัสวิชา 2031307 ชื่อรายวิชา ทักษะเครื่องตีไทย 1

Modified 2 July 2020

ทักษะเครื่องตีไทย 3

รหัสวิชา 2032305 ชื่อรายวิชา ทักษะเครื่องตีไทย 3

Modified 26 June 2020

ทักษะเครื่องเป่าไทย 1

รหัสวิชา 2031307  ชื่อวิชา  ทักษะเครื่องเป่าไทย 1

Modified 2 July 2020

ทักษะเครื่องเป่าไทย 3

รหัสวิชา 2032307 ชื่อรายวิชา ทักษะเครื่องเป่าไทย 3

Modified 26 June 2020

ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1

รหัสวิชา 2031321  ชื่อวิชา  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1

Modified 26 June 2020

ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3

รหัสวิชา 2032321  ชื่อวิชา  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3

Modified 26 June 2020

ทักษะเครื่องลมไม้ 1

รหัสวิชา2031323   ชื่อวิชา  ทักษะเครื่องลมไม้ 1

Modified 26 June 2020

ทักษะเครื่องลมไม้ 3

รหัสวิชา 2032323  ชื่อวิชา  ทักษะเครื่องลมไม้ 3

Modified 2 July 2020

ทักษะเครื่องสีไทย 1

รหัสวิชา 2031303 ชื่อรายวิชา ทักษะเครื่องสีไทย 1

Modified 26 June 2020

ทักษะเครื่องสีไทย 3

รหัสวิชา 2032303  ชื่อวิชา  ทักษะเครื่องสีไทย 3

Modified 26 June 2020

ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต

รหัสวิชา2310010   ชื่อวิชา  ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต

Modified 26 June 2020

ทักษะดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา

รหัสวิชา2031607   ชื่อวิชา  ทักษะดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา