Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

ปฏิบัติเครื่องสายไทย 5

รหัสวิชา2034305   ชื่อวิชา  ปฏิบัติเครื่องสายไทย 5

Modified 26 June 2020

ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5

รหัสวิชา2044307   ชื่อวิชา  ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5

Modified 26 June 2020

ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 5

รหัสวิชา 2023301   ชื่อวิชา  ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 5

Modified 26 June 2020

ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 7

รหัสวิชา2024301   ชื่อวิชา  ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 7

Modified 26 June 2020

ปฏิบัติปี่พาทย์ 3

รหัสวิชา 2033303  ชื่อวิชา  ปฏิบัติปี่พาทย์ 3

Modified 26 June 2020

ปฏิบัติปี่พาทย์ 5

รหัสวิชา 2034303   ชื่อวิชา  ปฏิบัติปี่พาทย์ 5

Modified 26 June 2020

ปฏิบัติรวมวงซิมโฟนิกแบนด์

รหัสวิชา 2044323  ชื่อวิชา  ปฏิบัติรวมวงซิมโฟนิกแบนด์

Modified 26 June 2020

ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1

รหัสวิชา 2032318  ชื่อวิชา  ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย  1

Modified 26 June 2020

ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 2

รหัสวิชา 2034318  ชื่อวิชา  ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย  2

Modified 26 June 2020

ปฏิบัติรวมวงบิกแบนด์

รหัสวิชา 2044322  ชื่อวิชา ปฏิบัติรวมวงบิกแบนด์ 

Modified 26 June 2020

ประติมากรรมเบื้องต้น

รหัสวิชา  2072203 ชื่อวิชา  ประติมากรรมเบื้องต้น

Modified 26 June 2020

ประติมากรรมเมืองเพชร

รหัสวิชา 2073206  ชื่อวิชา  ประติมากรรมเมืองเพชร

Modified 26 June 2020

ประวัติดนตรีตะวันตกโดยสังเขป

รหัสวิชา 2041103  ชื่อวิชา  ประวัติดนตรีตะวันตกโดยสังเขป

Modified 26 June 2020

ประวัติดนตรีไทย และดนตรีตะวันตก

รหัสวิชา 2031201  ชื่อวิชา ประวัติดนตรีไทย และดนตรีตะวันตก 

Modified 26 June 2020

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

รหัสวิชา1643104   ชื่อวิชา  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

Modified 22 July 2022

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

รหัสวิชา1643104   ชื่อวิชา  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

Modified 26 June 2020

ประวัติศาสตร์ไทย

รหัสวิชา1641101   ชื่อวิชา  ประวัติศาสตร์ไทย

1 Courses
View all courses

Modified 26 June 2020

ประวัติศาสตร์ศิลปะ

รหัสวิชา 2071101  ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ศิลปะ