ไปยังเนื้อหาหลัก

ประเภทของรายวิชา

คณะครุศาสตร์
67 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 17 June 2020

คณะครุศาสตร์

รายวิชาที่เปิดสอนของคณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
425 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 7 October 2020

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เปิดสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
119 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

คณะวิทยาการจัดการ

รายวิชาที่เปิดสอนในคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
140 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายวิชาที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
145 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายวิชาที่เปิดสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
70 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รายวิชาที่เปิดสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
89 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชาที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
69 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 8 April 2021

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

รายวิชาที่เปิดสอนของคณะพยาบาลศาสตร์

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
8 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 21 June 2020

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล


หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม<span title= (1)">
1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด
EXITEXAM<span title= (4)">
4 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด
Pre-test ปีการศึกษา 2564<span title= (3)">
3 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 5 June 2021

Pre-test ปีการศึกษา 2564 (3)


English Clinic<span title= (15)">
15 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 13 June 2023

English Clinic (15)


English for Graduate Studies<span title= (6)">
6 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 29 May 2021

English for Graduate Studies (6)


Ex-BankNPT-PBRU<span title= (3)">
3 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 7 April 2021

Ex-BankNPT-PBRU (3)


คลังข้อสอบเตรียมความพร้อมสำหรับขอใบประกอบวิชาชีพครู<span title= (8)">
8 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด
คลังข้อสอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมศาสตร์
2 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด
คลังข้อสอบภาษาจีน<span title= (2)">
2 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 16 September 2022

คลังข้อสอบภาษาจีน (2)


1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 18 April 2022

ห้องแนะแนว-PBRU (1)