ไปยังเนื้อหาหลัก

ประเภทของรายวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
309 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 7 October 2020

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เปิดสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
60 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 8 April 2021

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

รายวิชาที่เปิดสอนของคณะพยาบาลศาสตร์

คณะครุศาสตร์
55 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 17 June 2020

คณะครุศาสตร์

รายวิชาที่เปิดสอนของคณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
64 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รายวิชาที่เปิดสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาการจัดการ
95 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

คณะวิทยาการจัดการ

รายวิชาที่เปิดสอนในคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
120 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายวิชาที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
74 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชาที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
106 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายวิชาที่เปิดสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล<span title= (2)">
6 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 21 June 2020

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (2)


หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

EXITEXAM<span title= (4)">
4 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 7 October 2020

EXITEXAM (4)
English Clinic<span title= (10)">
10 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 21 April 2021

English Clinic (10)


ข้อสอบเตรียมความพร้อมสำหรับขอใบประกอบวิชาชีพครู<span title= (8)">
8 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด
Ex-BankNPT-PBRU<span title= (3)">
3 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 7 April 2021

Ex-BankNPT-PBRU (3)


English for Graduate Studies<span title= (3)">
3 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 29 May 2021

English for Graduate Studies (3)


Pre-test ปีการศึกษา 2564<span title= (3)">
3 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 5 June 2021

Pre-test ปีการศึกษา 2564 (3)


1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 15 September 2021

ห้องแนะแนว-PBRU (1)