Skip to main content

0 Courses

Modified 11 October 2023

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา 1744207 ชื่อวิชา การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Modified 11 October 2023

การพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา

รหัสวิชา 2504905 ชื่อวิชา การพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา

Modified 11 October 2023

การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกิจโรงแรม

รหัสวิชา 1744309  ชื่อวิชา  การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกิจโรงแรม

Modified 11 October 2023

การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รหัสวิชา 1741102  ชื่อวิชา  การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Modified 11 October 2023

การพัฒนาและการจัดการโครงการ

รหัสวิชา 2533302 ชื่อวิชา การพัฒนาและการจัดการโครงการ

Modified 5 October 2023

การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน

รหัสวิชา 1552203   ชื่อวิชา  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน

Modified 11 October 2023

การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย

รหัสวิชา 1542303 ชื่อวิชา การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย

Modified 11 October 2023

การฟังเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

รหัสวิชา 1553208  ชื่อวิชา  การฟังเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

Modified 11 October 2023

การฟังและการพูดภาษาจีน 1

รหัสวิชา 1571201 ชื่อวิชา การฟังและการพูดภาษาจีน 1

Modified 11 October 2023

การฟังและการพูดภาษาจีน 2

รหัสวิชา 1572202 ชื่อวิชา  การฟังและการพูดภาษาจีน 2

Modified 11 October 2023

การเมืองภาคประชาชนท้องถิ่น

รหัสวิชา 2552103 ชื่อวิชา การเมืองภาคประชาชนท้องถิ่น

Modified 11 October 2023

การเรียนภาษาด้วยการแสดง

รหัสวิชา 1553207 ชื่อวิชา  การเรียนภาษาด้วยการแสดง

Modified 11 October 2023

การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงแบนด์

รหัสวิชา 2044101   ชื่อวิชา  การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงแบนด์

Modified 11 October 2023

การว่าความและศาลจำลอง

รหัสวิชา 2564704 ชื่อวิชา  การว่าความและศาลจำลอง

Modified 11 October 2023

การวางแผนดำเนินงานและการจัดรายการนำเที่ยว

รหัสวิชา 1742203 ชื่อวิชา การวางแผนการดำเนินงานและการจัดรายการนำเที่ยว

Modified 11 October 2023

การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์

รหัสวิชา 2553311   ชื่อวิชา  การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์

Modified 11 October 2023

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

รหัสวิชา 2554301  ชื่อวิชา  การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

Modified 11 October 2023

การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

รหัสวิชา 1632402   ชื่อวิชา  การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ