Skip to main content

0 Courses

Modified 18 July 2022

ภาษาเกาหลี 3

Modified 22 July 2022

ภาษาจีน 3

รหัสวิชา 1571103  ชื่อวิชา ภาษาจีน 3 

Modified 26 June 2020

ภาษาจีนเบื้องต้น

รหัสวิชา 1570101  ชื่อวิชา  ภาษาจีนเบื้องต้น

Modified 26 June 2020

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา 1574701  ชื่อวิชา  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Modified 26 June 2020

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

รหัสวิชา 1574706  ชื่อวิชา  ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

Modified 26 June 2020

ภาษาจีนระดับต้น 1

รหัสวิชา 1571102  ชื่อวิชา  ภาษาจีนระดับต้น 1

Modified 26 June 2020

ภาษาญี่ปุ่น 1

รหัสวิชา 1561101  ชื่อวิชา  ภาษาญี่ปุ่น 1

Modified 26 June 2020

ภาษาญี่ปุ่น 3

รหัสวิชา 1562103  ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุ่น 3 

Modified 26 June 2020

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

รหัสวิชา 1590101  ชื่อวิชา  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

Modified 26 June 2020

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา 1590102  ชื่อวิชา  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

Modified 11 September 2021

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา 1540201  ชื่อวิชา  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Modified 26 June 2020

ภาษาและวัฒนธรรม

รหัสวิชา 1022202  ชื่อวิชา  ภาษาและวัฒนธรรม

Modified 26 June 2020

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

รหัสวิชา 1551401  ชื่อวิชา  ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

Modified 26 June 2020

ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

รหัสวิชา 1551401  ชื่อวิชา  ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

Modified 26 June 2020

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

รหัสวิชา 1552601  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

Modified 26 June 2020

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป

รหัสวิชา2220202   ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป