Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนำเที่ยว

รหัสวิชา9743212   ชื่อวิชา  การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนำเที่ยว

Modified 25 July 2022

การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการ

รหัสวิชา 1552303 ชื่อวิชา การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการ

Modified 8 March 2023

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

รหัสวิชา 1005801,1004806 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

Modified 26 June 2020

การแปลเพื่องานธุรกิจ

รหัสวิชา 1553501  ชื่อวิชา  การแปลเพื่องานธุรกิจ

Modified 26 June 2020

การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา1552502   ชื่อวิชา  การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ

Modified 23 December 2022

การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 2033701 ชื่อวิชา การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

การผลิตสื่อการสอน

รหัสวิชา2000009   ชื่อวิชา  การผลิตสื่อการสอน

Modified 26 June 2020

การฝึกทักษะบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน

รหัสวิชา 9744501  ชื่อวิชา  การฝึกทักษะบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน

Modified 26 June 2020

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา1553802   ชื่อวิชา  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Modified 26 June 2020

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา1744207   ชื่อวิชา  การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Modified 26 June 2020

การพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา

รหัสวิชา2504905   ชื่อวิชา  การพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา

Modified 26 June 2020

การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกิจโรงแรม

รหัสวิชา 1744309  ชื่อวิชา  การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกิจโรงแรม

Modified 26 June 2020

การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รหัสวิชา 1741102  ชื่อวิชา  การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Modified 26 June 2020

การพัฒนาและการจัดการโครงการ

รหัสวิชา2533302   ชื่อวิชา  การพัฒนาและการจัดการโครงการ

Modified 26 June 2020

การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน

รหัสวิชา1552203   ชื่อวิชา  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน

Modified 26 June 2020

การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย

รหัสวิชา1542303   ชื่อวิชา  การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย

Modified 26 June 2020

การฟังเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

รหัสวิชา 1553208  ชื่อวิชา  การฟังเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ