Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

การฟังและการพูดภาษาจีน 1

รหัสวิชา1571201   ชื่อวิชา  การฟังและการพูดภาษาจีน 1

Modified 26 June 2020

การฟังและการพูดภาษาจีน 2

รหัสวิชา1572202   ชื่อวิชา  การฟังและการพูดภาษาจีน 2

Modified 26 June 2020

การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา 1551201  ชื่อวิชา  การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ

Modified 26 June 2020

การฟังและพูด 1

รหัสวิชา 1551201  ชื่อวิชา  การฟังและพูด 1

Modified 26 June 2020

การเมืองภาคประชาชนท้องถิ่น

รหัสวิชา2552103   ชื่อวิชา  การเมืองภาคประชาชนท้องถิ่น

Modified 26 June 2020

การเรียนภาษาด้วยการแสดง

รหัสวิชา1553207   ชื่อวิชา  การเรียนภาษาด้วยการแสดง

Modified 26 June 2020

การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงแบนด์

รหัสวิชา2044101   ชื่อวิชา  การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงแบนด์

Modified 26 June 2020

การว่าความและศาลจำลอง

รหัสวิชา2564704   ชื่อวิชา  การว่าความและศาลจำลอง

Modified 26 June 2020

การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว

รหัสวิชา1742203   ชื่อวิชา  การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว

Modified 26 June 2020

การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์

รหัสวิชา2553311   ชื่อวิชา  การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์

Modified 26 June 2020

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

รหัสวิชา 2554301  ชื่อวิชา  การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

Modified 26 June 2020

การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ :

รหัสวิชา1632402   ชื่อวิชา  การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ :

Modified 26 June 2020

การวิเคราะห์เพลงไทย

รหัสวิชา2032102   ชื่อวิชา การวิเคราะห์เพลงไทย

Modified 26 June 2020

การวิจักษณ์อรรถรสทางวรรณคดี

รหัสวิชา1544217   ชื่อวิชา  การวิจักษณ์อรรถรสทางวรรณคดี

Modified 26 June 2020

การวิจัยเชิงคุณภาพ

รหัสวิชา 2534904  ชื่อวิชา  การวิจัยเชิงคุณภาพ

Modified 26 June 2020

การวิจัยด้านจีนศึกษา

รหัสวิชา1574902   ชื่อวิชา  การวิจัยด้านจีนศึกษา

Modified 26 June 2020

การวิจัยทางศิลปศึกษา

รหัสวิชา2074902   ชื่อวิชา  การวิจัยทางศิลปศึกษา

Modified 26 June 2020

การวิจัยเบื้องต้นทางการสอนภาษา

รหัสวิชา1554902   ชื่อวิชา  การวิจัยเบื้องต้นทางการสอนภาษา

Modified 26 June 2020

การวิจัยและการสัมมนาด้านการโรงแรม

รหัสวิชา1744312   ชื่อวิชา  การวิจัยและการสัมมนาด้านการโรงแรม