Skip to main content

0 Courses

Modified 11 October 2023

การบริหารการพัฒนา

รหัสวิชา 2553203  ชื่อวิชา  การบริหารการพัฒนา

Modified 11 October 2023

การบริหารงานพัฒนาชุมชน

รหัสวิชา 2533404  ชื่อวิชา  การบริหารงานพัฒนาชุมชน

Modified 11 October 2023

การบริหารจัดการท้องถิ่น

รหัสวิชา 2553302   ชื่อวิชา  การบริหารจัดการท้องถิ่น

Modified 11 October 2023

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา 2552203 ชื่อวิชา  การบริหารทรัพยากรมนุษย์

Modified 10 April 2023

การบริหารราชการแผ่นดิน

รหัสวิชา 2552102, 2552301  ชื่อวิชา  การบริหารราชการแผ่นดิน

Modified 11 October 2023

การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

รหัสวิชา  2553103 ชื่อวิชา  การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

Modified 11 October 2023

การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนำเที่ยว

รหัสวิชา 9743212   ชื่อวิชา  การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนำเที่ยว

Modified 25 July 2022

การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการ

รหัสวิชา 1552303 ชื่อวิชา การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการ

Modified 8 March 2023

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

รหัสวิชา 1005801,1004806 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

Modified 11 October 2023

การแปลเพื่องานธุรกิจ

รหัสวิชา 1553501 ชื่อวิชา  การแปลเพื่องานธุรกิจ

Modified 11 October 2023

การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา 1552502 ชื่อวิชา การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ

Modified 23 December 2022

การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 2033701 ชื่อวิชา การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์

Modified 11 October 2023

การผลิตสื่อการสอน

รหัสวิชา 2000009 ชื่อวิชา  การผลิตสื่อการสอน

Modified 11 October 2023

การฝึกทักษะบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน

รหัสวิชา 9744501 ชื่อวิชา การฝึกทักษะบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน

Modified 11 October 2023

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา 1553802 ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ