Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รหัสวิชา 9741101  ชื่อวิชา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Modified 26 June 2020

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

รหัสวิชา2551102   ชื่อวิชา  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

Modified 21 July 2022

คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงสำหรับศิลปศึกษา

รหัสวิชา2073301 ชื่อวิชา  คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงสำหรับศิลปศึกษา

Modified 26 June 2020

คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับศิลปศึกษา

รหัสวิชา2072301   ชื่อวิชา  คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับศิลปศึกษา

Modified 26 June 2020

คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา2042401   ชื่อวิชา  คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน

Modified 3 April 2023

โครงการพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ

รหัสวิชา 2014901  ชื่อวิชา  โครงการพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ

Modified 26 June 2020

โครงสร้างภาษาไทย

รหัสวิชา1543105   ชื่อวิชา  โครงสร้างภาษาไทย

Modified 26 June 2020

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว

รหัสวิชา1743106   ชื่อวิชา  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว

Modified 26 June 2020

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา2221310   ชื่อวิชา  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

Modified 26 June 2020

จริยธรรมและทักษะชีวิต

รหัสวิชา1510101   ชื่อวิชา  จริยธรรมและทักษะชีวิต

Modified 21 July 2022

จริยธรรมสำหรับนักพัฒนาชุมชนและสังคม

รหัสวิชา 2532201  ชื่อวิชา  จริยธรรมสำหรับนักพัฒนาชุมชนและสังคม

Modified 26 June 2020

จิตวิทยาการออกแบบ

รหัสวิชา2013303   ชื่อวิชา  จิตวิทยาการออกแบบ

Modified 26 June 2020

จิตวิทยาบริการ

รหัสวิชา9741102   ชื่อวิชา  จิตวิทยาบริการ

Modified 26 June 2020

ชุมชนศึกษา

รหัสวิชา 2532402  ชื่อวิชา  ชุมชนศึกษา

Modified 26 June 2020

ดนตรีเอเชีย

รหัสวิชา2032101   ชื่อวิชา  ดนตรีเอเชีย

Modified 26 June 2020

เตรียมฝึกสหกิจศึกษา

รหัสวิชา 9742601  ชื่อวิชา  เตรียมฝึกสหกิจศึกษา

Modified 26 June 2020

ทดลองสอน 1

รหัสวิชา 2000007  ชื่อวิชา  ทดลองสอน 1

Modified 20 December 2022

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและโลก

รัหัสวิชา 1741204 ชื่ิอวิชา ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและโลก

Modified 26 June 2020

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก

รหัสวิชา 2031102  ชื่อวิชา  ทฤษฎีดนตรีตะวันตก