Skip to main content

0 Courses

Modified 21 July 2022

คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงสำหรับศิลปศึกษา

รหัสวิชา2073301 ชื่อวิชา  คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงสำหรับศิลปศึกษา

Modified 12 October 2023

คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับศิลปศึกษา

รหัสวิชา 2072301   ชื่อวิชา  คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับศิลปศึกษา

Modified 12 October 2023

คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา 2042401 ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน

Modified 3 April 2023

โครงการพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ

รหัสวิชา 2014901  ชื่อวิชา  โครงการพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ

Modified 12 October 2023

โครงสร้างภาษาไทย

รหัสวิชา 1543105 ชื่อวิชา โครงสร้างภาษาไทย

Modified 12 October 2023

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว

รหัสวิชา 1743106   ชื่อวิชา  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว

Modified 12 October 2023

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา 2221310 ชื่อวิชา จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

Modified 12 October 2023

จริยธรรมและทักษะชีวิต

รหัสวิชา 1510101 ชื่อวิชา จริยธรรมและทักษะชีวิต

Modified 21 July 2022

จริยธรรมสำหรับนักพัฒนาชุมชนและสังคม

รหัสวิชา 2532201  ชื่อวิชา  จริยธรรมสำหรับนักพัฒนาชุมชนและสังคม

Modified 12 October 2023

จิตวิทยาการออกแบบ

รหัสวิชา 2013303 ชื่อวิชา จิตวิทยาการออกแบบ

Modified 12 October 2023

จิตวิทยาบริการ

รหัสวิชา 9741102 ชื่อวิชา  จิตวิทยาบริการ

Modified 12 October 2023

ชุมชนศึกษา

รหัสวิชา 2532402  ชื่อวิชา  ชุมชนศึกษา

Modified 12 October 2023

ดนตรีเอเชีย

รหัสวิชา 2032101 ชื่อวิชา  ดนตรีเอเชีย

Modified 12 October 2023

เตรียมฝึกสหกิจศึกษา

รหัสวิชา 9742601 ชื่อวิชา  เตรียมฝึกสหกิจศึกษา

Modified 12 October 2023

ทดลองสอน 1

รหัสวิชา 2000007  ชื่อวิชา  ทดลองสอน 1

Modified 20 December 2022

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและโลก

รัหัสวิชา 1741204 ชื่ิอวิชา ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและโลก

Modified 12 October 2023

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก

รหัสวิชา 2031102  ชื่อวิชา  ทฤษฎีดนตรีตะวันตก

Modified 12 October 2023

ทฤษฎีดนตรีไทย

รหัสวิชา 2031101 ชื่อวิชา ทฤษฎีดนตรีไทย